Словарь кыргызча жана орусча

Жождун окуу план, программаларында жана окуу китеп, окуу куралдарында кыргыз.